sorgir_01
sorgir_02

Arise

1,10  x 1,10 m

stoneware

2007

Like